Konzultační hodiny a poradenské služby výchovného poradce na naší škole

Konzultační hodiny výchovného a kariérového poradce - Mgr. David Rejcha
 PO 13:30 - 14:30
ČT 8:55 - 9:40 ČT 14:00 - 14:45

 

Poskytování poradenských služeb v naší škole

Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce, který úzce spolupracuje s metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky.

 

Zaměření poradenských služeb:

- poradenství žákům zaměřené na zvládání školních požadavků,

- poradenství rodičům žáka v oblasti vzdělávání a výchovy jejich dítěte,

- poradenství při školní neúspěšnosti, postupy při řešení neprospěchu, prevence neúspěchu,

- poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů,

- poradenství pro žáky při zvládání obtížných životních situací v rodině i ve škole,

- kariérové poradenství zaměřené na volbu studijního a učebního oboru SŠ i na možnosti dalšího profesního uplatnění,

- poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami,

- poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků,

- metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky,

- poskytování informací o činnosti dalších poradenských zařízení, možnosti využití jejich služeb,

- poradenství v oblasti pomoci žákům se zdravotními problémy.

 

Úkoly výchovného poradce

- Výchovný poradce pomáhá s řešením výchovných a vzdělávacích problémů dětí, vede kartotéku integrovaných žáků a žáků s poruchami učení i chování.

- Poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků.

- Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie, lékaři).

- Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a metodikem prevence.

- Výchovný poradce poskytuje metodickou pomoc učitelům školy.

 

Důležitá poradenská pracoviště

Školské poradenské středisko - působí na naší škole ve složení:

Mgr. Mikesková, Mgr. Rejcha, Mgr. Bílská, Mgr. Tobola, Mgr. Al Seify