Přijímací řízení - základní informace

Za účelem zvýšení informovanosti rodičů nezletilých žáků a pokud možno zajištění bezproblémového předání potřebných informací lékařům vydávajícím lékařský posudek, čtěte níže přiložené nové informace. Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje vydal dne 6.2.2014 Metodické stanovisko Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k problematice posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů ke vzdělávání ve střední škole.  Součásti přihlášky ke vzdělávání na SŠ je originál nebo ověřená kopie lékařského posudku o zdravotní způsobilosti, pokud je v souladu se zvláštním právním předpisem předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání. Několik následujících dnů budou střední školy tuto informaci pro posuzující lékaře zpracovávat a následně zvěřejňovat na svých webových stránkách. Rodiče by tedy měli navštívit webové stránky zvolené střední školy a zde vytisknout pro potřeby posuzujícího lékaře informaci školy k vybranému oboru vzdělání o faktorech, jimiž jsou žáci zpravidla v průběhu vzdělávání vystaveni, přip. o zdravotních a bezpečnostních rizicích práce, kterou mohou jako žáci střední školy vykonávat v rámci praktického vyučování.

 

maturita

 I. Před podáváním přihlášek

 • Žák si vybere z nabídky oborů vzdělávání ve SŠ. Tyto informace získá z informační brožury vydávané Úřadem práce, v hodinách zaměřených na volbu povolání, u výchovného poradce, prostřednictvím internetu, návštěvou IPS při Úřadu práce, sledováním informační nástěnky k volbě povolání.
 • Zváží své možnosti, informuje se o kritériích přijímacího řízení přímo ve SŠ, např. v rámci dnů otevřených dveří. Poradí se s výchovným poradcem, třídním učitelem či školským poradenským zařízením.
 • Vyplní přihlášku, nechá si prospěch z posledních dvou ročníků potvrdit základní školou. V případě, kdy SŠ požaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, nechá si přihlášku potvrdit ošetřujícím lékařem.

II. Podávání přihlášek, průběh přijímacího řízení

 • Přihlášku ke studiu ve středních školách podává zákonný zástupce žáka řediteli střední školy do 1. března 2017, v případě přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2016. Základní škola přihlášku ke studiu potvrzuje, ale neposílá. K přihlášce lze přiložit:
  • rozhodnutí lékaře o zdravotním znevýhodnění uchazeče
  • posudek pedagogicko-psychologické změny či speciálně pedagogického centra, který obsahuje vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky
  • další doklady souvisejicí s kritérii přijímacího řízení, které stanovil ředitel střední školy
 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky.
 • V dalších kolech přijímacího řízení lze podat přihlášky na neomezený počet SŠ, které další kola vypsaly. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je možné podávat přihlášky ke vzdělávání.
 • Kritéria přijímacího řízení stanoví ředitel SŠ, zveřejní je nejpozději do 31. ledna, v případě oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. října, na veřejně přístupném místě, může také rozhodnout o konání přijímací zkoušky. V tomto případě stanoví ředitel nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky. Datum přijímací zkoušky uvede uchazeč v přihlášce. Pozvánku ke konání této zkoušky posílá ředitel SŠ uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním.
 • První kolo přijímacích zkoušek se uskuteční v tomto školním roce v termínech od 12. dubna do 20. dubna 2017.
 • Uchazeči, který se ze závažných důvodů ke zkoušce nedostaví a svou neúčast řádně omluví do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací či talentovou zkoušku, stanoví ředitel SŠ náhradní termín nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací zkoušky.
 • Ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pouze nepřijatým uchazečům, resp. zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. Stejně postupuje ředitel SŠ i v případě, kdy se nekoná přijímací zkouška do oboru vzdělávání, písemné vyrozumění tedy dostává jen nepřijatý uchazeč.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání lze podat teprve tehdy, kdy ředitel SŠ rozhodnutí již vydal, kdy jej zákonný zástupce žáka osobně převzal v SŠ nebo vyzvedl na poště. Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým uchazečem.

III. Zápisový lístek

 • Uchazeč musí svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Žák obdrží jeden zápisový lístek v základní škole spolu s pololetním vysvědčením, respektive jej již obdržel do 30. listopadu v případě podání přihlášky do oboru s talentovou zkouškou.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, kdy uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
 • V případě ztráty zápisového lístku vydá základní škola na základě písemně žádosti náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce žáka, že původní zápisový lístek neuplatnil a neuplatní ve střední škole.

 VŠECHNY DALŠÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ PŘIHLÁŠEK NA SŠ NALEZNETE ZDE.

DALŠÍ INFO NA STRÁNKÁCH MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ.