Přijímací řízení - základní informace

Základní náležitosti přijímacího řízení na SŠ

vyhlášeného ve školním roce 2017/2018 = informace pro žáky ZŠ a jejich zákonné zástupcematurita

 • · Uchazeč v přihlášce uvádí název školy, na kterou se hlásí, i obor vzdělání, a formu vzdělávání (jestliže není zvolena výběrem tiskopisu přihlášky).
 • · Nezbytnými předpoklady, za kterých se může uchazeč stát žákem, jsou zejména:

– Prokázání zdravotní způsobilosti

– Doložení úspěšného ukončení 5. a 7. ročníku ZŠ při přijímání do 1. ročníku nižšího stupně oboru vzdělání osmiletého a šestiletého gymnázia a 5. ročníku ZŠ do 1. ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře

– Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky při přijímání do čtyřletých, tříletých a dvouletých oborů středního vzdělání = do 17. roku věku dokládá uchazeč, že splnil povinnou školní docházku v délce 9 let (počítají se i roky vzdělávání v zahraničí nebo při individuálním vzdělávání žáka)

– Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku

– Dodání potvrzení k pobytu u cizince

 • · V rámci přijímacích kritérií, SŠ také stanoví:

– U oborů s MZ informace o jednotné zkoušce a jejím podílu na celkovém hodnocení. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru GSP nejméně 40 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ze dvou možných výsledků ve dvou možných termínech.

– Nejméně 2 termíny pro konání školní přijímací zkoušky v 1. kole, pokud bude tato zkouška součástí přijímacího řízení (2 termíny platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou).

– Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání (i zde lze využít členění podle zaměření ŠVP).

– Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury (osoby jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR). Podle § 20 odst. 4 školského zákona s využitím § 14 vyhlášky škola u těchto uchazečů ověří pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání.

 • · V 1. kole lze podat až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017 a až dvě přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2018. Na tiskopisech obou přihlášek ke vzdělávání, podaných k jednomu z těchto termínů, uvádí uchazeč obě zvolené školy (popř. oba obory vzdělání, resp. obě zaměření ŠVP v jedné škole) ve stejném pořadí.
 • · Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče, příp. zletilý uchazeč (nebo jiná osoba na základě plné moci za uchazeče) řediteli SŠ; na přihlášce se u konkrétního oboru vzdělání vyznačí jeden ze dvou stanovených termínů (dnů), ve kterém se uchazeč chce účastnit školní přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky, pokud jsou stanoveny. Přihlášku ke vzdělávání přijímá škola.
 • · Talentová zkouška se koná u oborů vzdělání, kde je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem konkrétního oboru vzdělání. Koná se v oborech skupiny 82 Umění a užité umění na SŠ a v konzervatořích a v oboru GSP. Její obsah pro příslušný obor vzdělání stanoví ředitel školy.
 • · Přijímací zkouška se skládá z jednotné zkoušky u oborů s MZ, pokud nejde o obor vzdělání s talentovou zkouškou (vyjma oboru GSP), a případně ze školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání ředitel školy rozhodne. Obsah a forma přijímacích zkoušek je určena RVP ZV (§ 60b odst. 1 školského zákona).
 • · Jednotná zkouška se koná formou testů a ověřuje osvojení přiměřeného obsahu učiva ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, stanoveného RVP ZV. Jednotná zkouška se v 1. kole povinně koná v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 60 odst. 5 školského zákona, a to ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia. Její výsledek je u dotčených oborů vzdělání podstatným povinným kritériem v přijímacím řízení, podle kterého bude uchazeč hodnocen.
 • · Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech v 1. stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako první, ve druhém stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako druhé (pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí). Uchazeč tak může jednotnou zkoušku konat dvakrát, pokud podá obě přihlášky do oborů s MZ, kde se jednotná zkouška povinně koná.
 • · Specifický je postup při určení termínu pro účast na jednotné zkoušce uchazeče, který se hlásí na obor GSP. V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu do oboru/oborů GSP, bude jednotnou zkoušku konat přednostně v škole/školách s oborem GSP (postupuje se dle pořadí škol uvedených v přihlášce s modrým podtiskem). Pořadí škol (oborů GSP) uvedených uchazečem v přihlášce určuje i zde, kde (na které škole) a kdy (v 1. nebo v 2. termínu vyhlášeném MŠMT) se uchazeč účastní jednotné zkoušky podle § 60c odst. 1 a § 62 odst. 1 školského zákona, a to i v případech, kdy nevykonal talentovou zkoušku do oboru GSP úspěšně.
 • · Pokud uchazeč následně podá k 1. březnu přihlášku na dva obory s MZ, bude konat jednotnou zkoušku ve škole (školách) v tom pořadí, ve kterém nekoná zkoušku na obor GSP (a vyznačí to u příslušné školy např. v přihlášce s růžovým podtiskem). Pokud podá k 1. březnu přihlášku jen na jeden obor s MZ, koná jednotnou zkoušku v jiném termínu (pořadí), než ji koná v termínu (pořadí) do oboru GSP.
 • · Pozvánky k talentové zkoušce, ke školní přijímací zkoušce i k jednotné zkoušce zasílá uchazečům škola na termíny uvedené při vyhlášení přijímacího řízení pro všechny formy vzdělávání.
 • · Pro konání talentové zkoušky stanoví konkrétní termíny ředitel školy, přičemž pro 1. kolo přijímacího řízení se stanoví 2 termíny talentové zkoušky. Ve středních školách jsou stanoveny na pracovní dny v období od 2. ledna do 15. ledna 2018; u oboru GSP jde o období od 2. ledna do 15. února 2018 a v konzervatořích jde o období od 15. ledna do 31. ledna 2018. Stanovením dvou termínů se zajišťuje účast na talentové zkoušce i při souběhu termínu této zkoušky na obou školách uchazeči, který podal 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou.
 • · Od 22. dubna do 30. dubna 2018 je pro 1. kolo u oborů bez MZ i bez talentové zkoušky stanoveno období pro školní přijímací zkoušky; pokud ředitel školy o jejím konání rozhodl, koná se ve dvou termínech.
 • · Od 12. dubna do 28. dubna 2018 je pro 1. kolo u oborů s MZ bez talentové zkoušky a oboru GSP stanoveno období pro přijímací zkoušky (pro jednotné i školní přijímací zkoušky). Konkrétní dny konání školní přijímací zkoušky stanoví ředitel školy; pro jednotnou zkoušku je zveřejňuje při vyhlášení přijímacího řízení v souladu s konkrétními termíny vyhlášenými MŠMT.·

maturita

 • Termíny jednotné zkoušky 1. termín:

čtvrtek 12. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia,

pátek 13. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

 1. 2. termín:

pondělí 16. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia,

úterý 17. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

 1. 1. termín: čtvrtek 10. května 2018, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín,
 2. 2. termín: pátek 11. května 2018, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín.

 

 

Ukončení hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení:

– Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to v oborech skupiny 82 Umění a užité umění nejpozději do 20. ledna 2018; v případě oboru GSP do 6 20. února 2018. Tyto termíny neplatí, koná-li uchazeč zkoušku v náhradním termínu.

– U oborů s talentovou zkouškou skupiny 82 Umění a užité umění (ve středních školách i konzervatořích) se ukončí hodnocení v období od 5. února do 15. února 2018.

– U oborů s MZ (včetně oboru GSP) se ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejnění výsledků testů středním školám Centrem (§ 60d odst. 2 školského zákona). Centrum v roce 2018 zpřístupní výsledky jednotné zkoušky středním školám v pátek 27. dubna do 12 hodin.

– U oborů bez MZ se ukončí do 2 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.

– V případě, že se nekoná jednotná ani školní přijímací zkouška, ukončí se hodnocení uchazečů v období od 22. dubna do 30. dubna 2018 (§ 60e odst. 2 školského zákona).

 • · Hodnocení uchazečů v dalších kolech se ukončí bez zbytečného odkladu.
 • · Zákonem je stanovena středním školám povinnost po ukončení hodnocení uchazečů a případně po stanovení pořadí uchazečů zveřejnit na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, seznam přijatých uchazečů pod jejich registračními čísly s výsledkem řízení u každého uchazeče (obsahuje zejména datum zveřejnění a poučení o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku) a nepřijatým uchazečům odeslat rozhodnutí o nepřijetí. Tento postup platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou, a to i pro přijetí v konzervatořích. Platí i pro všechna kola přijímacího řízení.
 • · Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají. Ředitel školy odesílá rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.
 • · Vedle seznamu přijatých uchazečů zveřejňuje ředitel školy, na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a kritérií přijímacího řízení.
 • · Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 • · V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Škola by měla stanovit, kdy nejpozději před vydáním rozhodnutí je možné se k podkladům pro vydání rozhodnutí vyjádřit, případně stanovit uvedený konkrétní termín po obdržení výsledků testů či vyhodnocení školní přijímací zkoušky. V rámci vydávaného rozhodnutí se škola vyjadřuje k námitkám včas podaným.
 • · Význam podání zápisového lístku Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ .
 • · Zápisový lístek primárně vydává uchazeči ZŠ, jíž je žákem, jiný uchazeč ho může získat i od krajského úřadu na základě písemné žádosti. Každý uchazeč obdrží pro školní rok, na který se hlásí ke střednímu vzdělávání, jeden zápisový lístek.
 • · Termín pro podání zápisového lístku Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.
 • · Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou. Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat.

maturita


VŠECHNY DALŠÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ PŘIHLÁŠEK NA SŠ NALEZNETE ZDE.

DALŠÍ INFO NA STRÁNKÁCH MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ.