Změny v přijímacím řízení platné od 1. 1. 2012

Informace ke změnám v přijímacímu řízení ke studiu ve středních školách v souvislosti s novelou školského zákona.

Od 1. ledna vešel v platnost zákon č. 472, kterým se mění školským zákon, a v přijímacím řízení ke studiu ve středních školách dochází k několika změnám. Vycházející žáci již neobdrží výstupní hodnocení, protože novela zrušuje povinnost základních škol jej vypracovávat. Výrazné úspěchy žáků, jejich talent lze doložit na přihlášce, zejména v návaznosti na kritéria přijímacího řízení. Do přihlášky tyto informace uvede třídní učitel, pokud mu je žák sdělí. Pro první kolo přijímacího řízení uchazeč může podat 2 přihlášky. Pokud se koná přijímací zkouška do oboru vzdělávání, uvede se na přihlášce její termín. Ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, zveřejní seznam přijatých uchazečů a pouze nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí. Stejně postupuje ředitel SŠ i v případě, kdy se nekoná přijímací zkouška do oboru vzdělávání, písemné vyrozumění tedy dostává jen nepřijatý uchazeč. I nadále musí žák prokázat svůj úmysl vzdělávat se v konkrétní střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to v termínu do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, kdy byl přijat ke studiu na základě odvolání. Všechna ostatní ustanovení, tákající se přijímacího řízení ke studiu ve středních školách, zůstávají v platnosti.